Valtuustoaloite vanhusten hoivapalveluiden ja henkilöstön riittävyyden varmistamiseksi

Me allekirjoittaneet esitämme, että Lopen kunta tekee kevään 2021 aikana selvityksen vanhustenhoidon henkilöstöresurssien riittävyydestä kotihoidossa ja asumispalveluissa, sekä asumispalvelupaikkojen riittävyydestä ja sopivuudesta toimintaan. Selvityksessä tulee käydä kattavasti läpi nykyisten ympärivuorokautisen asumispalvelun tilojen kunto, nykylainsäädännön vaatimukset asumispalvelulle, miten tilat vastaavat vaatimuksia ja myös korjaustarpeet.
Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon henkilöstömitoituksesta on säädetty vanhuspalvelulaissa 1.10.2020 lähtien. Nyt ainoastaan välittömässä asiakastyössä tehdyt työtunnit lasketaan henkilöstömitoitukseen laskettaviin tunteihin. Samaan aikaan kotihoidon asiakasmäärät ja asiakkaiden hoitoisuus ovat kasvussa. Mitä nämä tarkoittavat henkilöstölisäyksinä / vuosi. Ja millainen suunnitelma kunnalla on uusin työntekijöiden rekrytoimiseksi. Huolemme on miten taataan riittävä ja osaava henkilöstö, sekä asumispalveluihin, että kotihoitoon.
Pelkomme on, että nykyiset tilamme eivät siirtymäajan jälkeen kelpaa maakunnalle asumispalvelukäyttöön. Pidämme epätodennäköisenä, että maakunta rakentaisi uusia tiloja maalaiskuntiin. Meistä, tämän epävarmuuden varaan tulevaisuuden vanhustenhoitoa ei voi jättää.
Esitämme, että tämän selvityksen valmistuttua kunta tekee kuluvan vuoden aikana päätöksen paikkamäärältään riittävien, nykylainsäädännön vaatimukset täyttävien hoivatilojen rakentamiseksi. Tavoitteena on ajanmukainen, muunneltava palvelutalo, jossa on tehostettua ja tuettua palveluasumista.
Lopella on myös käyty keskustelua Sairaalanmäen vanhan terveyskeskuksen kohtalosta. Riihimäen Seudun Terveyskeskus kuntayhtymä myi vanhan terveysaseman jo vuosia sitten ja nyt tilat ovat siirtyneet jälleen uudelle omistajalle. Vanhan terveysaseman tiloja on toivottu takaisin kunnan omistukseen ja vanhustenhoidon käyttöön. Toivomme, että kunta virkamiestyönä arvioi vielä etuosto-oikeuden käyttöaikana tilanteen ja kyseisten tilojen toimivuuden ja saneerausmahdollisuudet nykyaikaiseksi vanhustenhoivataloksi. Asia on tarvittaessa tuotava kunnanhallituksen käsittelyyn kiireellisenä.
Esitämme, että selvitys ja ratkaisuehdotukset tuodaan valtuuston päätettäväksi syksyn 2021 aikana.
Eeva Pyhälammi,
Lopen kokoomuksen valtuutettu