Valtuustoaloite osallistuvan budjetointin käyttöön ottamiseksi Lopella

Osallistuva budjetointi tarkoittaa talouden ja demokratian yhdistämistä. Asukkaat otetaan mukaan pohtimaan ja myös päättämään siitä, mihin taloudelliset resurssit käytetään. Esimerkiksi siitä miten kevyen liikenteen väylät, viheralueet ja liikuntapaikat toteutetaan? Millaista ohjelmaa kunta toteuttaa?

Vaikka valtuusto päättääkin kuntatalouden isoista linjoista ja kokonaisuuksista, kuntalaisia pitää kuunnella. Näin on jo toimittu muutamissa kunnissa osallistuvan budjetoinnin kautta ja saatu aikaan hyviä tuloksia. Tuloksena on osuvampia palveluja ja tyytyväisempiä asukkaita. Yhdessä kunnan asukkaiden kanssa voidaan pohtia, mistä löydetään resursseja toteuttaa sellaisia yhteisesti tärkeiksi koettuja asioita, joihin kunnan omat resurssit eivät yksinään riitä.

Kuntalain 22 § kannustaa kuntia ottamaan asukkaat mukaan talouden suunnitteluun.
Osallistuva budjetointi on Suomessa vielä melko uusi käsite, vaikka sitä on käytetty eri muodoissa muutamissa kunnissa. Kansainvälisesti osallistuvaa budjetointia käytetään verrattain laajasti, ja siitä on saatu hyviä kokemuksia. Parhaimmillaan osallistuva budjetointi lisää kuntalaisten aktiivisuutta ja kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon sekä auttaa kohdentamaan verovarjoa tehokkaasti oikeisiin kohteisiin.

Osallistuvaan budjetointiin ei ole yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, vaan sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Sama malli ei sovellu jokaiseen kuntaan.

Esitämme, että Lopen kunta ottaa vuoden 2020 alusta lähtien käyttöön osallistuvan budjetoinnin. Ensimmäiseksi vuodeksi Osallistuvassa budjetoinnissa kunta osoittaa 50 000 euroa ja tämän jälkeen vähintään vastaavan kokoisen summan vuosittain loppilaisten ideoiden toteuttamiseen.

Ehdotuksia rahan käytöstä voivat antaa kaikki loppilaiset ikään tai asuinpaikkaan katsomatta. Esitykset voivat olla kiinteitä investointeja tai jonkin tapahtuman tai vastaavan järjestäminen kunnan toimesta tai jonkin seuran tai yhdistyksen toimesta yhteistyössä kunnan kanssa. Kaikkien toteuttavien hankkeiden tulee palvella ennen muuta loppilaisten arkea tai viihtyvyyttä kotikunnassaan. Esitysten pohjalta lautakunnat käsittelevät ja valmistelevat esitykset äänestystä varten.

Ensimmäinen ehdotusvaihe olisi vuoden 2020 alussa. Toteuttamiskelpoiset ideat siirtyvät äänestykseen. Äänestysvuonna 12 vuotta täyttävät loppilaiset voivat äänestää. Äänestys toteutetaan ensimmäisen kerran toukokuussa 2020 ja eniten ääniä saavat ehdotukset tulevat varatun määrärahan puitteissa valituiksi. Ehdotusten toteutuksesta vastaa kunta.

 

Lopella 6.5.2019