Loppi-lisä ja liikennehidasteiden poisto tavoitteena Lopen kokoomukselta kaksi kuntalaislähtöistä aloitetta

Lopen kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Riitta Nylund ja kokoomuksen ja Lopen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Timo Heinonen kevätkahvitilaisuudessa talvella 2005.

Lopen kokoomuslainen valtuustoryhmä teki vuoden viimeisessä valtuuston ns. budjettikokouksessa kaksi ryhmäaloitetta. Aloitteissaan kokoomuslaiset esittävät ns. lasten päivähoidon kuntalisän maksamista myös lapsensa kotona hoitaville perheille ja Läyliäisten 132-tien liikennehidasteiden poistamista. Kumpikin esitetty valtuustoaloiteta on saanut runsaasti kuntalaiskannatusta ja näistä voidaan hyvin puhua jopa tietynlaisina kuntalaisaloitteina.

– Lapsiperheiltä on tullut runsaasti palautetta ns. Loppilisästä. Nyt kunta jo maksaa kuntalisää, jos hoito tapahtuu esimerkiksi yksityisessä päiväkodissa tai yksityisellä perhepäivähoitajalla. Tämän aloitteen myötä Loppilisää voitaisiin maksaa myös niille perheille, jotka haluavat ja voivat hoitaa lapsensa kotona, totesi Lopen kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Riitta Nylund ryhmänsä valtuustoaloitteesta.

Päivähoitolain mukaan jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus kunnan järjestämään kokopäiväiseen päivähoitopaikkaan. Kuntalain 2 §:ssa todetaan, että ”Tehtävien hoidon edellyttämiä palveluja kunta voi hankkia myös muilta palvelujen tuottajilta”. Kuntien rooli muuttuukin yhä enemmän palvelujen tilaajaksi ulkopuolisilta tuottajilta.

Päivähoidon tarve yleisen käsityksen mukaan on edelleenkin ollut kasvava erityisesti meillä Lopella vahvan kasvun takia. Tähän on vaikuttanut mm. viime vuosina parantunut työllisyystilanne sekä muuttunut laki ja 1,5 prosentin väkiluvun kasvumme, totetavat kokoomuslaiset aloitteessaan.

Vastaaminen kasvavaan palvelutarpeeseen sekä toisaalta julkisella sektorilla olevat kustannuspaineet vaativat uusia palveluiden järjestämistapoja. Vaihtoehtoiset tuotantotavat tuovat palveluihin myös sisällöllisiä vaihtoehtoja, joustavuutta ja perheille valinnanvapautta.

Nyt esitettävä yhteisvastuullinen malli, jossa palvelun rahoittamiseen ja tuottamiseen osallistuvat kunta (taloudellinen tuki eli ns. kuntalisä, valvonta, muu yhteistyö), kyläyhteisö/yritys (toiminnan osarahoitus, hoitotyö, käytännön rutii-nit yms.) , kansaneläkelaitos (yksityisen hoidon tuki) sekä vanhemmat on yksi varsin menestyksellinen toimintamalli.

Edellä olevan perusteella Lopen kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Lopen kunnan perusturvalautakunta ryhtyisi maksamaan yksityisille kotona lapsensa hoitaville ja yhteisöllisille päivähoidon tuottajille ns. kuntalisää.

Nopeusrajoitus ja liikennevaltonta riittävät

Tielaitos on rakentanut Läyliäisten taajamaan useita hidasteita. Päätienä kylän läpi kulkevan tien 132 nopeusrajoitus on samalla laskettu varsin pitkällä tieosuudella 40km/h.

– Valtuustoaloitteemme syntyivät vahvasti kuntalaislähtöisinä. Läyliäisten kylältä, raskaan liikenteen yrittäjiltä ja myös työmatkalaisilta on tullut runsaasti palautetta liikennehidasteista. Kunnan mielipidettä Tielaitos ei niihin ole kysynyt ja näyttää siltä, että ilman niitäkin tullaan toimeen, totesi Lopen kokoomuksen puheenjohtaja Timo Heinonen.

Nopeusrajoitus on tieosuudella varsinkin päiväaikaa lasten liikkuessa kouluun kokoomuksen mielestä perusteltu. Liikennehidasteet kuitenkin ovat päätielle haitallisia mm. erityisesti raskaalle liikenteelle, ajoneuvoyhdistelmille ja busseille. 40km/h noepusrajoitus on riittävä takaamaan tien turvallisuuden yhdessä poliisille kuuluvan liikennevalvonnan kanssa, toteavat kokoomuslaiset aloitteessaan ja esittävät, että Lopen kunta ottaa yhteyttä Tielaitokseen hidasteiden poistamiseksi tieltä 132. Vaikka hidasteet pääteillä eivät kuulu kunnan omaa päätöksentekovaltaan niin uskomme, että kunnalla on mahdollisuus vaikuttaa hidasteiden poistamiseen.